Psychologie

MAGISTERSKÉ STUDIUM

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studium specializace forenzní psychologie umožňuje získat odborné znalosti v oblasti vyšetřovací psychologie a forenzní psychologie. Absolvent této specializace má dovednosti vyšetřujícího psychologa a v komunikaci se svědkem a podezřelým v rámci přípravného řízení.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

On-line jednotné magisterské studium oboru Psychologie s možností individuální organizace studia pro uchazeče, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání a získali již titul magistr nebo bakalář v jiném studijním oboru. V průběhu studia je realizován celý studijní plán jednotného magisterského studia oboru Psychologie. V průběhu studia můžete za podmínek stanovených Studijním řádem Collegium Humanum požádat o Individuální studijní plán a uznání zkoušek z předchozího studia (všeobecně vzdělávací předměty, volitelné předměty, jazyk, semináře atd.). Vzhledem k možnosti uznání a absolvováním předmětů z jednotného magisterského studijního programu psychologie lze za výrazně méně než 5 let získat úplné psychologické vzdělání umožňující vykonávat profesi psychologa. Naši studenti psychologie zvyšují své dovednosti, znalosti v oblasti psychologické problematiky, získávají možnosti rozvoje, což má za následek zvýšení atraktivity studentů na současném trhu práce.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studium teoreticky i prakticky připravuje na povolání psychologa v oblasti duševního zdraví z klinického hlediska. Cílem této specializace je vychovávat odborníky-psychology, kteří budou mít odborné a velmi specifické znalosti v oblasti psychopatologie, tzn. poruch chování a osobnosti, psychóz, závislostí, úzkostných poruch atd., Naučí jak profesionálně podporovat lidi v jejich rozvoji, následně plánovat diagnostické postupy a provádět terapii. Specializace je určena těm, kteří chtějí pomáhat lidem v obtížných situacích v duševním vypětí a poskytovat jim odbornou psychologickou podporu při řešení životních krizí a řešení poruch chování. Ve specializaci se naučíte, jak vznikají emoce, jak člověk dělá vědomá a nevědomá rozhodnutí a jak mozek přijímá signály z prostředí. Naučíte se praktické diagnostické a terapeutické metody, které lze aplikovat v klinické praxi. Dozvíte se o vztahu mezi lidským chováním a strukturami mozku a naučíte se rozpoznávat abnormality.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studiem obecné psychologie studenti získávají ucelené znalosti o vědecko-empirických poznatcích základních psychologických věd, které podrobněji zkoumají základní činitele lidské psychiky, aspekty jejího vývoje, její biologické a sociokulturní determinanty a také historický vývoj pojetí předmětu psychologie, jejích konceptů, metodologie, teorie psychiky, systematizaci psychologických jevů a oborů a další.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studium podnikatelské psychologie připravuje teoreticky i prakticky na efektivní a uspokojivé fungování v podnikání. Jejím cílem je porozumět lidem, jejich motivacím a získat znalosti o současném trhu práce, komunikaci, budování vztahů a efektivním vedení lidí pro dosažení lepších obchodních výsledků ve firmách a institucích. Podnikatelská psychologie je kombinací teoretických znalostí z oblasti psychologie v širokém slova smyslu s praktickými dovednostmi v oblastech, jako je coaching, mentoring, vyjednávání a spotřebitelské chování. Specializace umožňuje získat znalosti a praktické dovednosti v oblasti vývoje a implementace motivačních systémů, rozhodování, vyjednávání a řešení konfliktů, efektivní reklamy, řízení lidských zdrojů a práce s klienty. Studium podnikatelské psychologie umožňuje využít psychologické znalosti k vyjednávání, v reklamě, při výběrových pohovorech, k ovlivňování a obraně proti manipulaci. Studenti podnikatelské psychologie získávají dovednosti ke zvýšení efektivity řízení, což má přímý dopad na výsledky, kterých dosahují. Studium je zaměřeno na vzdělávání manažerů, vedoucích pracovníků, ředitelů, lídrů a zaměstnanců HR oddělení. Tímto studiem můžete být specialistou ve svém oboru a stát se konkurenceschopným na trhu práce.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studium komplexně připravuje na terapeuticko-diagnostickou práci s dětmi a mládeží. Umožňuje jim získat kompetence v oblasti hodnocení potřeb a problémů dítěte, rozvoje emočních a sociálních dovedností dětí a mládeže a diagnostiky profesních a osobních dispozic středoškoláků.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studiem psychologie reklamy, médií a sociální komunikace získáváte praktické dovednosti související s tvorbou marketingových kampaní, prováděním marketingových výzkumů, positioningem značky, tvorbou a testováním reklamních sdělení s využitím hloubkových psychologických znalostí a potenciálu nových médií. Studium nabízí poznatky o fungování současných médií a mediálního práva v různých zemích a přináší schopnost používat přesvědčovací techniky. Specializace poskytuje znalosti o principech sociální komunikace a rozvíjí vlastní mediální talenty (televize, rozhlas, tisk, sociální média, internet). Během studia se naučíte mluvit na veřejnosti a jak tyto rozhovory vést. Studium vedou odborníci z marketingových a reklamních agentur, médií a specialisté na marketingový výzkum.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Specializace psychologie rodiny poskytuje poznatky o diagnostice a terapii dětí, mládeže a jejich rodin. Vzdělávací plán poukazuje na mnohostranné porozumění specifických dilemat během dětství a dospívání a také na širší pohled v kontextu symptomů, etiologie obtíží, opoždění, vývojových poruch a rodinných vztahů. Psychologie rodiny je určena lidem, kteří se zajímají o psychologii lidského vývoje a cítí potřebu pomáhat mladým lidem v jejich snaze objevit své vlastní já a pomoci rodině. Zájemci by měli být otevření novým zkušenostem a vnímaví k otázkám dětství a dospívání. Studium analyzuje různé psychoterapeutické přístupy a techniky.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studium připravuje na práci s lidmi závislými na alkoholu, i na jiných návykových látkách, jako jsou léky nebo drogy. Studenti během studia získávají praktické kompetence v oblasti diagnostiky a terapie závislých osob. Součástí specializace je i příprava na práci s nelátkovými závislostmi, jako je gamblerství nebo závislost na počítačových hrách.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Specializace Psychosexologie oboru psychologie umožňuje poznat obraz vývoje a determinanty lidské sexuality a prohloubit pochopení mechanismů problémů a narušení lidské sexuality a genderové identity, a to jak v individuálním, tak socio-kulturním měřítku. Absolvent specializace psychosexologie má rovněž základní věcné kompetence k plánování adekvátní sexuální terapie a vedení sexuální výchovy. Program specializace Psychosexologie pokrývá rozsah vývojové, kognitivní, sociální, klinické, forenzní, genderové a sexuální psychofyziologie. Životní tempo a jeho kvalita může u mnoha lidí způsobit sexuální problémy. Absolvent získá znalosti o různých typech sexuálních poruch, díky kterým bude připraven pomáhat lidem, kteří mají problémy se sexualitou.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Specializace Psychoterapie připravuje studenty na získávání znalostí v oblasti změn, zlepšování života a dosahování stanovených cílů. Připravuje studenty na poznání různých psychoterapeutických přístupů, zahrnuje různé teoretické a klinické koncepty, pragmatiku jednání terapeuta a výběr optimálních strategií a terapeutických postupů pro specifičnost problémů pacienta. Absolvent této specializace získá znalosti pro porozumění kognitivních procesů, emocí, motivací aj. Moderní studijní program šitý na míru potřebám trhu práce umožňuje pracovat jako terapeut, nebo v centrech psychologické pomoci, dále v rámci podpory při léčbě poruch duševního zdraví a mnoho dalších. Po ukončení studia je možné pokračovat ve vzdělávání v oboru psychoterapie v programech dalšího vzdělávání.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studium v oboru sociální psychologie Vám umožňují získat teoretické a praktické dovednosti v oblasti chování jednotlivců a sociálních skupin, které vám dávají příležitost porozumět vztahům a procesům, které mezi nimi probíhají. Získané znalosti umožňují obratné utváření mezilidských vztahů, zvládání stresu nebo mediaci.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Soudní psychologie je studium na pomezí psychologie a práva. Studenti získávají znalosti a seznamují se se základními psychologickými poznatky o motivaci trestné činnosti, o kognitivních a emocionálních charakteristikách různých typů pachatelů, o jejich reakcích na obvinění. Průběh studia zároveň poskytuje ucelené znalosti z oblasti psychologických poznatků o obětech trestných činů a zásadách komunikace s obětí v průběhu trestního řízení, psychologie výslechu, orientační odhad osobnosti vyslýchaného, posuzování věrohodnosti výpovědi, rozpoznávání lži, psychologické základy fyziodetekce, psychologické aspekty soudcovského rozhodování.