Pedagogika

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Andragogika a management ve vzdělávání se zaměřuje na oblast andragogiky a managementu v oblasti vzdělávaní dospělých. Základ je orientován na pedagogiku, andragogiku, management, psychologii, teorii řízení organizace, filozofii a sociologii. Specializace Andragogika a management ve vzdělávání připravuje odborníky pro oblast vzdělávání dospělých a managementu vzdělávání dospělých. Specializace se rovněž zaměřuje na andragogické vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Diagnostika a pedagogická terapie se zaměřuje na oblast pedagogické diagnostiky a terapie. Základ je orientován na pedagogiku, pedagogickou diagnostiku, pedagogickou terapii, terapeutičnost v procesu edukace, psychologii, filozofii a sociologii. Specializace Diagnostika a pedagogická terapie připravuje odborníky pro oblast pedagogiky, řešení problémů týkajících se podpory vývoje dětí, kázně, šikany, specifických poruch učení atp. Specializace se rovněž zaměřuje na diagnostiku a terapii poruch, které blokují nebo omezují psychosomatický vývoj dítěte, včetně specifických poruch učení a chování, nebo jejich rizik a také i poruch, které s sebou přináší talent a mimořádné nadání.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy se zaměřuje na oblast pedagogiky, didaktiky a vzdělávání dětí předškolního a školního věku. Vzdělávací základ je zaměřen na pedagogiku, psychologii, didaktiku orientovanou na děti a náctileté, filozofii a sociologii. Specializace Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy připravuje odborníky pro oblast vzdělávání v mateřských školách a v základních školách, jež je uplatnitelné ve státních i soukromých institucích. Specializace se rovněž zaměřuje na pedagogické vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Etika v managementu vzdělávacích organizací se zaměřuje na oblast managementu vzdělávacích organizací. Jádro studijního oboru tvoří předměty orientované na pedagogiku, management, ekonomii, psychologii, teorii řízení organizace, filozofii, sociologii, podnikání, etiku a e-learning. Specializace připravuje odborníky pro oblast managementu vzdělávacích organizací. Specializace se rovněž zaměřuje na pedagogické vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých pedagogicko-ekonomických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Kariérové poradenství a coaching se zaměřuje na oblast poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života. Základ je orientovaný na pedagogiku, psychologii, psychologii poradenství, filozofii, sociologii, coaching, aj.. Specializace Kariérové poradenství a coaching připravuje odborníky pro činnosti v oblasti poradenství, zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, na volbu prvního zaměstnání, na změnu zaměstnání, na další vzdělávání (vzdělávání dospělých, celoživotní učení), na návrat do pracovního procesu, případně i na změnu původní kvalifikace a původního povolání..

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Management ve zdravotnictví se zaměřuje na oblast zdravotnictví, ekonomiky a managementu. Základ je orientován na pedagogiku, zdravotnictví, management, psychologii, teorii řízení organizace, filozofii a sociologii. Specializace Management ve zdravotnictví připravuje odborníky pro oblast zdravotnictví a managementu. Specializace se rovněž zaměřuje na zdravotnické vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých zdravotně-ekonomických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Péče a podpora osob se zdravotním postižením se zaměřuje na oblast péče a podpory lidem společensky a zdravotně dlouhodobě či chronicky znevýhodněným, s cílem zlepšit jejich sociální postavení ve společnosti a zkvalitnit jejich život. Základ je orientovaný na pedagogiku, psychologii, filozofii, sociologii, řízení lidských zdrojů aj. Specializace Péče a podpora osob se zdravotním postižením připravuje odborníky pro činnosti, vedoucí k zajišťování důstojného a spokojeného života lidem se zdravotním postižením.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Péče v jeslích a v mateřské škole se zaměřuje na oblast předškolní pedagogiky, na získání vědomostí a dovedností z oblasti předškolního vzdělávání a jejich tvořivému využívání v praxi. Základ je orientovány na pedagogiku, psychologii, filozofii, sociologii, biologii, komunikační dovednosti a naukových předmětů (z oblasti mateřského jazyka, poznání přírody a společnosti, rozvoje matematických představ). Specializace Péče v jeslích a v mateřské škole připravuje odborníky pro oblast předškolního vzdělávání.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Pedagogika cestovního ruchu a rekreace se zaměřuje na oblast cestovního ruchu a rekreace. Základ je orientovány na pedagogiku, psychologii, filozofii, sociologii, cestovní ruch, marketing, řízení lidských zdrojů atp. Specializace Pedagogika cestovního ruchu a rekreace připravuje odborníky pro oblast cestovního ruchu, rekreací.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Pedagogika kultury a medií se zaměřuje na oblast pedagogiky v oblasti kultury a medií. Základ je orientovány na pedagogiku, galerijní pedagogiku, psychologii, zprostředkování umění, mediální výchovu, filozofii a sociologii. Specializace Pedagogika kultury a medií připravuje odborníky pro oblast kulturního, mediálního vzdělávání a výchovy k umění.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Pedagogika péče a podpory seniorů se zaměřuje na oblast edukace seniorů. Základ je orientovány na pedagogiku, gerontagogiku, psychologii, filozofii a sociologii. Specializace Pedagogika péče a podpory seniorů připravuje odborníky pro oblast edukace i reedukace seniorů včetně péče o ně s důrazem na moderní vzdělávací metody a formy práce.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Pedagogika péče a výchovy se zaměřuje na oblast pedagogiky, vzdělávání dospělých, péče, opatrovnictví a výchovy. Základ je orientováný na pedagogiku, andragogiku, gerontologii, psychologii, terapii, filozofii a sociologii. Specializace Pedagogika péče a výchovy připravuje odborníky pro oblast pedagogiky, vzdělávání dospělých, pracovního poradenství, práce s mladistvými i dospělými. Specializace se rovněž zaměřuje na pedagogické vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Pedagogika práce a řízení lidských zdrojů se zaměřuje na oblast pedagogiky v oblasti práce a lidských zdrojů. Základ je orientovány na pedagogiku, psychologii, filozofii, sociologii, management, komunikační dovednosti a metody řízení lidských zdrojů. Specializace Pedagogika práce a řízení lidských zdrojů připravuje odborníky v oblasti v nižších a středních manažerských pozicích v rámci malého, středního i velkého podnikání, v národních i mezinárodních organizacích.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Resocializace se zaměřením na sociální a kriminální prevenci se zaměřuje na oblast pedagogiky, resocializace, sociální a kriminální prevenci. Základ je orientovaný na pedagogiku, resocializaci, kriminologii, kriminalistiku, viktimologii, probaci, mediaci, filozofii a sociologii. Specializace Resocializace se zaměřením na sociální a kriminální prevenci připravuje odborníky pro oblast resocializace, probace, mediace, řešení sporů, práce s osobami se sociálně patologickými projevy chování, práce s mladistvými i dospělými. Specializace se rovněž zaměřuje na pedagogické a resocializační vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Školní pedagogika s pedagogickou terapií se zaměřuje na oblast pedagogiky a pedagogické terapie v oblasti edukace. Základ je orientovaný na pedagogiku, psychologii, psychoterapii, speciálně pedagogické terapii, filozofii, sociologii, aj.. Specializace Školní pedagogika s pedagogickou terapií připravuje odborníky pro činnosti terapeutického pedagogického působení a pedagogické diagnostiky, jež jsou součástí procesu edukace, využívány alternativně, ale i jako hlavní edukační metoda.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Sociální pedagogika s psychopedagogikou se zaměřuje na oblast služeb, které spojují pedagogickou, sociální i poradenskou práci pro potřeby různých cílových skupin klientů. Základ je orientovaný na pedagogiku, sociální pedagogiku, psychopedagogikou, psychologii, filozofii, sociologii, aj.. Specializace Sociální pedagogika s psychopedagogikou připravuje odborníky pro činnosti v oblasti výchovných, vzdělávacích, preventivních, socializačních a resocializačních aktivit v různých typech institucí.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Zdravotní pedagogika s psychodietetikou se zaměřuje na oblast pedagogické práce, ve které se profesionální vychovatelé a pedagogové zabývají otázkou zdraví, racionální životosprávou a možností zvyšování psychické kondice. Spojují pedagogickou, sociální, zdravotnickou i poradenskou práci pro potřeby různých cílových skupin klientů. Základ je orientovaný na pedagogiku, sociální pedagogiku, psychodietetiku, psychologii, filozofii, sociologii, aj.. Specializace Zdravotní pedagogika s psychodietetikou připravuje odborníky pro činnosti v oblasti výchovných, vzdělávacích, preventivních, aktivit v různých typech institucí zaměřených na podporu zdraví a psychodietetiku.