STUDIJNÍ PROGRAMY OBORY

Zahraniční pobočka v Praze (Česká republika)

nabízí studijní program / obor MANAGEMENT

POPIS OBORU

Studijní program / obor Management patří mezi oblasti vzdělávání sociálních a ekonomických věd. Předmět manažerského výzkumu se nachází v oblasti idejí (ideály, normy, povinnosti) a v oblasti manažerské praxe. Management, jako věda o procesu systematického plánování, rozhodování, organizování, vedení lidí a kontroly. Jedná se o procese koordinace zdrojů za účelem dosažení vytyčeného cíle. Management se zabývá činnostmi, jako jsou stanovení strategie organizace a koordinování svých zaměstnanců za účelem splnění cíle prostřednictvím využití dostupných zdrojů, jimiž jsou finanční, přírodní, technologické a lidské zdroje. Management odkazuje na lidi, kteří řídí nějakou organizaci – jedná se o vrcholové řídící pracovníky a řídící pracovníky. Jedná se tedy o umění řídit a využívat poznatky dalších vědeckých disciplín.

Absolventi studijního programu / oboru Management získají teoretické vědomosti, znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro práci ve státním i soukromém sektoru, v podnicích, firmách a institucích v České republice i v zahraničí. Absolvent využije vědomosti, znalosti a dovednosti v oblasti managementu, multikulturních kompetencí, analytického myšlené, projektového nastavení, zručnosti v oblasti nových médií.

Absolventi mají široce uplatnitelné manažerské vědomosti, znalosti a dovednosti, práce s odborným textem, v oblasti manažerských dovedností, které mohou využít v celé řadě zaměstnání na českém i evropském trhu práce.

Získaný titul

Absolvent studijního programu/oboru Pedagogika / Management je oprávněn používat titul pouze ve znění, které umožňuje polská legislativa, tedy v případě bakalářského (licencjackého) studijního programu (I. stupně) titul lic. (licencjat), případě  magisterského studijního programu (II. stupně) titul mgr (magistr). Udělený titul nelze modifikovat na český vysokoškolský titul. Při neoprávněném užití titulu dle § 93m zákona o vysokých školách, se absolvent dopustí přestupku, za který hrozí pokuta až 5.000 Kč.

Rovnocennost dokladů

Rovnocennost dokladů řeší Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Praha, 16. 1. 2006, publikována pod č. 104/2006 Sb.m.s.).

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou polské republiky o vzájemném uznávání, rovnocennosti dokladů a vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice