Národní vědecká konference s názvem „Práva podnikatelů v době pandemie Covid-19 – problémy a výzvy“

Dne 27. května 2022 se koná Vědecká konference – s názvem. „Práva podnikatelů v době pandemie Covid-19 – problémy a výzvy“ pořádané Institutem práva Collegium Humanum pod záštitou

 

 • JM Rektora Collegium Humanum prof. dr hab. Pawła Czarneckiego MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c. 
 • Fond Alexise De Tocqueville’a
 • Národní federace podnikatelů a zaměstnavatelů Przedziębiorcy.pl
 • Polské federace nemocnic
 • Centrum právních analýz Collegium Humanum

 

Myšlenka uspořádat vědecký diskurz a analyzovat právní situaci podnikatelů v době pandemie vznikla v důsledku novelizačních změn zavedených zákony nazývanými veřejností – „covidové zákony“ nebo „anticovidové štíty“. Zavedením vlády tzv. lockdownu, který mnoha podnikatelům znemožnil podnikat, byl kritizován mj. ze strany konstitucionalistů. Právním základem pro tak dalekosáhlé omezení v Polsku nebyly akty, ale výkonné akty – vyhlášky. V této souvislosti bylo zejména zdůrazněno, že se jedná o porušení Ústavy Polské republiky, pokud jde o nezavedení mimořádných opatření.

 

Konference byla rozdělena do třetí části diskusního panelu, ve kterém byla řešena problematika mj. v oblasti legislativy, ústavního práva, občanského práva hmotného a oblastí s touto působností přímo souvisejících, procesního práva i práva správního a daňového.

 

 

Moderátorem diskuse první části panelu byl prof. dr hab. Adam Doliwa a své příspěvky přednesli:

 • dr. hab. Ryszard Piotrowski – Katedra občanského práva na Varšavské univerzitě – s názvem „Pokus zhodnotit covidové právo – mezi nutností a ústavností“
 • dr hab. Jerzy Bieluk – Katedra zemědělského práva, Univerzita Bialystok – s názvem „Význam klauzule rebus sic stantibus pro podnikatelé v době pandemie“
 • dr hab. Izabella Gil – Katedra civilního procesu Ústavu občanského práva Právnické, správní a ekonomické fakulty Univerzity ve Vratislavi – s názvem „Důsledky COVID-19 a účtování smluvních pokut dodavatelům realizujícím veřejné zakázky“

Ve II. části profesorského panelu byl moderátorem diskuse také prof. dr hab. Adam Doliwa a své příspěvky přednesli:

 • dr hab. Marcin Dziurda – Katedra civilního procesu, Varšavská univerzita – s názvem „Změní epizodická nařízení o covidu trvale občanskoprávní řízení?“
 • dr hab. Krzysztof Koźmiński – Katedra ekonomické analýzy práva Právnické a správní fakulty Varšavské univerzity – s názvem „Legislativní technika regulace COVID a situace podnikatelů – polský případ a zahraniční zkušenosti“
 • dr hab. Arkadiusz Barut – Humanitas University – s názvem „Zákazy podnikání odůvodněné hrozbou pandemie jako odchylka od ústavního principu proporcionality“

V poslední části doktorského panelu moderoval Dr. Radosław Kosrtubiec, během kterého zazněly tyto příspěvky:

 • dr Dariusz Kowalski – Katedra veřejného a mezinárodního práva SWPS – s názvem „Finanční nástroje veřejné podpory pro podnikatele v době pandemie Covid -19″dr Angelika Kozyra – Jagellonská univerzita – s názvem „Dopad legislativních změn způsobených pandemií Covid-19 na fungování smluv v ekonomickém oběhu“
 • mgr Jakub Kotkowski – Právnická a správní fakulta Univerzity Lazarského ve Varšavě – s názvem „Dopad pandemie Covid-19 na online obchod a služby“
 • Sandra Hadrowicz, MSc – Katedra občanského práva na Varšavské univerzitě – s názvem „Odpovědnost orgánů veřejné moci za právní škody během pandemie Covid-19“
 • mgr Piotr Ratusznik – Katedra občanského práva Varšavské univerzity – s názvem „Použití klauzule rebus sic stantibus v podmínkách pandemie Covid-19. Plán pro nájemce kancelářských prostor“
 • Advokát Jan Stefanowicz – Juris Law Firm ve Varšavě – s názvem „Vyšší moc – článek 471 a 495 vs. pandemická pravidla“
 • Mateusz Werpachowski, MA – Polský úřad pro finanční dohled – s názvem „Uplatňování nároků podle ustanovení občanského zákoníku podnikateli za škody způsobené zákonodárcem a výkonnými orgány změnou právních předpisů v důsledku epidemie COVID-19“
 • Marcin Stępień – Ústav práva, Collegium Humanum – s názvem „Autorská práva v době infekce. Fungovaly během pandemie Covid-19 předpisy o autorských právech?“

V rámci diskusních panelů v oblasti podnikatelského práva umožnila mnohostrannou analýzu právních problémů souvisejících s pandemií Covid-19 a jejími důsledky, přispěla také k navázání nových kontaktů, posílení stávajících a vyústila ve společný výzkum iniciativy. Byla vznesena otázka určení skutečné účinnosti polské legislativy o covidu

 

 • Jednaly polské úřady tváří v tvář pandemii Covid-19 v souladu s postupy pro takové mimořádné události?
 • Nebo byly kroky polských úřadů ústavně výsledkem adekvátní reakce na změněnou realitu?
 • Je v polském právním systému vůbec možný občanskoprávní způsob získání náhrady škod, které utrpěli podnikatelé v důsledku pandemie Covid-19?
 • Omezila anti-covidová legislativa v praxi rozsah aplikace občanského práva o odškodnění?
 • Usnadňovala polská praxe vymáhání práva během pandemie Covid-19 nebo spíše bránila výkonu ekonomické činnosti?

Konference přispěla k posouzení právních řešení a legislativního procesu v oblasti široce pojatého obchodního práva – uvedení do polského řádu v době krize způsobené pandemií COVID-19, a zejména k analýze jejich účinnosti. Řešení zavedená polským zákonodárcem byla dána i s ohledem na odpověď na otázku, do jaké míry kompetentní orgány veřejné moci reálně reagovaly na hrozby související se stavem pandemie, případně zda účinně poskytly právní ochranu.

 

 

Vědecký výbor konference tvořili:

 

 • UW dr hab. Leszek Bosek, Varšavská univerzita, Katedra občanského práva, vedoucí Centra pro lékařské právo a biotechnologie Varšavské univerzity, Právnická a správní fakulta, Varšavská univerzita, soudce Nejvyššího soudu
 • ZČU dr hab. Adam Doliwa, Univerzita v Białystoku, vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Univerzity v Bialystoku
 • CH dr hab. Jarosław J. Fedorowski, MD, PhD, MBA, FACP, FESC – prezident Polské federace nemocnic
 • CH dr hab. Edyta Hadrowicz, Collegium Humanum ve Varšavě, ředitelka Ústavu práva, Ústavu práva při Collegium Humanum ve Varšavě
 • UW dr hab. Maciej Jacek Kaliński, Varšavská univerzita, vedoucí katedry občanského práva Právnické a správní fakulty Varšavské univerzity
 • dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, Varšavská univerzita, Katedra obchodního práva, Právnická a správní fakulta, Varšavská univerzita, soudce Nejvyššího soudu.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro