Navázání spolupráce při realizaci studentské odborné praxe se Sanatoriem TOPAS s.r.o.

Collegium Humanum, Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku podepsala smlouvu o spolupráci při možnosti realizace studentské odborné praxe v Sanatoriu TOPAS s.r.o.


Sanatorium TOPAS s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které se zaměřuje na komplexní péči pro klienty s různým typem organické duševní poruchy. Sanatorium se nachází uprostřed městyse Škvorec na Masarykově náměstí. Poslání práce zde vychází z charakteru onemocnění, člověk s demencí si svou chorobu neuvědomuje, tudíž sám většinou nevyžaduje žádnou pomoc. Demence mu postupně uzavírá okolní svět, klient neumí vyjádřit své potřeby, bolesti, vzhledem k tomu, že postupně ztrácí paměť, nikoho a nic nepoznává, není schopen se sám najíst, neví, kdy si vzít léky atd. V sanatoriu nabízí citlivé řešení a pomoc rodinám, které se starají o duševně nemocného člena tím, že na sebe převezmeme starost a péči o nemocného.

  • Služby zde jsou poskytované v souladu s Listinou základních práv a svobod a Deklarací práv osob s duševním postižením, Evropskou chartou pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují, Deklarace Alzheimer Europe, Chartou práv pacientů, Etickým kodexem práv pacientů.
  • Principem poskytované péče je chovat se podle nejnovějších poznatků medicíny a ošetřovatelství, schopnost dávat najevo city a schopnost empatie.
  • Služby jsou poskytovány všem klientům cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, národnost apod.
  • Je zde plně respektováno soukromí klientů, individuální přístup ke klientům a zachování jejich lidské důstojnosti.

Smlouva byla podepsaná dne 29.01.2024 PhDr. Mgr. Vladimírou Minaříkovou, MPH

a prorektorkou Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku paní PhDr. Mariolou Liszokovou, Ph.D., PhD.


Děkujeme, že mají naši studenti možnost vykonávat praxi v Sanatoriu TOPAS s.r.o. a podílet se na vytváření prostředí umožňující uživatelům s nízkou mírou soběstačnosti, se ztrátou paměťových a orientačních schopností důstojné prožívání života a poskytovat nepřetržitou odbornou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péči s respektováním jedinečnosti každého člověka.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro