Sborník z konference s názvem Aktuálne problémy sociálnej práce 2022

Collegium Humanum spolupracovala s Vysokou školou zdravotníctva  a  sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislavě a s Centrom pre aktívne vzdelávanie a rozvoj osobnosti při realizaci mezinárodní conference a názvem Memoriál prof. Šoltésa IV.

 

Konference probíhala dne 4.4.2022 od 9.00 hodin přes Zoom platformu, hlavním tématem byly aktuální problémy sociální práce 2022.

Cílem konference bylo vytvořit prostor pro sdílení vědecko-výzkumných, teoretických přístupů či konceptů, praktických zkušeností v oblasti zdravotnictví, ošetřovatelství a dalších pomáhajících profesí, ale také vytváření přátelských vztahů a mostů mezi laickou a odbornou veřejností o aktuálních otázkách společnosti. 

 

Tematické zaměření konference vycházelo z oborů: sociální práce, zdravotnictví, ošetřovatelství, sociální služby, nové technologie, psychologie, dobrovolnictví, etika, náboženství a pedagogika.

 

Složení organizačního výboru:

prof. Ing. Libuša Radková, PhD.

doc. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD.

PhDr. Zuzana Budayová, PhD.

Mgr. Sabína Brédová

 

 

Podporou a záštitou konference byli:

prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc.

prof. MUDr. Juraj Benca, PhD.

 

Jazykem konference byla: angličtina, polština, čeština, slovenština a srbština.

 

Výstupem z konference je sborník abstraktů se slovenským ISBN ve slovenském jazyku a plnotextové práce zúčastněných autorů jsou publikované v zahraničním sborníku prací s ISBN v anglickém jazyku.

 

Collegium Humanum bylo ctí spolupracovat při realizaci konference, která probíhala ve velmi přátelském prostředí, kde byly projednávané aktuální otázky společnosti.

 

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro